Azez İlindeki Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Akademik Öğrenme Güçlükleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri

Azez İlindeki Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Akademik Öğrenme Güçlükleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri

Dr. Fawaz Al-Awaad fawazalawaad@gmail.com
Malek Ahmed Abdul Hafez malek.alhafez88@gmail.com

Özet

Araştırma, öğretmenlerin akademik öğrenme güçlüklerine ilişkin bilgi düzeylerini ve (cinsiyet, akademik yeterlilik ve kıdem yılı gibi) bazı değişkenlerin bu bilgi üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma örneklemi, Azez ilindeki (9) ilköğretim okulunda görev yapan (101) erkek ve kadın öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma hedeflerine ulaşmak adına araştırmacılar tarafından öğretmenlerin akademik öğrenme güçlüklerine ilişkin bilgilerini ortaya çıkarmaya yönelik bir ölçek hazırlanmıştır. Araştırma neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

  • Araştırma örneklemindeki öğretmenlerin akademik öğrenme güçlüklerine ilişkin bilgi düzeylerinin düşüktür.
  • Birinci sınıf öğretmenlerinin akademik öğrenme güçlüklerine ilişkin bilgi düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
  • Birinci sınıf öğretmenlerinin akademik öğrenme güçlüklerine ilişkin bilgi düzeyleri, akademik yeterlilik değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
  • Birinci sınıf öğretmenlerinin akademik öğrenme güçlüklerine ilişkin bilgi düzeylerinde deneyim değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Araştırmada öğretmenleri bu tür stratejiler konusunda eğitmek amacıyla birçok tavsiye ve öneride bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akademik Öğrenme Güçlükleri, İlkokul Öğretmenleri, Bilgi, Değişkenler.

tibyanjournal