Babanın Uzun Süre Evden Uzak Kalmasının Çocuk Yetiştirilmesine Etkisi “Ebeveynlerin Bakış Açısından Betimleyici-Analitik Bir Çalışma”

Babanın Uzun Süre Evden Uzak Kalmasının Çocuk Yetiştirilmesine Etkisi “Ebeveynlerin Bakış Açısından Betimleyici-Analitik Bir Çalışma”

Dr. Faysal El-Bakkar fisal767@gmail.com

Özet

Araştırma, babanın uzun süre evden uzak kalmasının çocuk yetiştirme üzerindeki etkilerini ortaya koymayı, babanın yokluğunun nedenlerini belirlemeyi ve babanın yokluğunun etkisini aşmak için pratik adımlar sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmacı, betimleyici-analitik yöntemi kullanmıştır. Araştırma örneklemi, Türkiye’nin Gaziantep ilinde ikamet eden ve basit rastgele yöntemle seçilmiş 103 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmacı, bilgi toplama aracı olark anket kullanmıştır. Araştırma neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

  • Babaların uzun süreli yokluğu halinde annelerin %60,19’u hem baba hem de anne rollerini üstlenmek zorunda kalmaktadır.
  • Çocukların %45,63’ü çevreye sosyal uyum sağlamada zorluk yaşamaktadır.
  • Babaların %47,57’si iş baskısı nedeniyle çocuklarını ihmal etmektedir.
  • Babanın uzun süre evden uzak kalmasının çocuk yetiştirme üzerindeki etkisine ilişkin örneklem üyelerinin ortalama cevapları arasında cinsiyet değişkeni (erkek ve kız), ebeveynlerin eğitim düzeyi değişkeni ve aile üyelerinin sayısı değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Etki, Babanın Yokluğu, Yetiştirme.

tibyanjournal