Trablus’taki Bir Dizi Özel Eğitim Merkezinde Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerden Oluşan Bir Örneklemde Sosyal, Psikolojik, Ailevi ve Ekonomik Baskılar ve Bunların Akademik Başarıyla İlişkisi

Trablus’taki Bir Dizi Özel Eğitim Merkezinde Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerden Oluşan Bir Örneklemde Sosyal, Psikolojik, Ailevi ve Ekonomik Baskılar ve Bunların Akademik Başarıyla İlişkisi

Abdul Salam Salem Masoud Al-Busaifi z5973481@gmail.com

Özet

Sosyal, psikolojik, ekonomik ve ailevi baskılar, işitme engelli ve duyma güçlüğü çeken bireyler ve aileleri üzerinde ağır bir yük oluşturmakta ve bu durum, öğrencilerin akademik başarılarını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, birçok araştırmacı ve söz konusu gruba ilgi duyan birçok kimse tarafından bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir ve elinizdeki bu çalışma da bunlardan biridir. Çalışmamız, eğitim kurumları ve özel eğitim merkezlerinde öğrenim gören işitme engelli ve duyma güçlüğü çeken öğrencilerin maruz kaldığı sosyal, psikolojik, ekonomik ve ailevi baskı düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda işitme engelli öğrenciler özelinde bu baskılar ile akademik başarı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve cinsiyet değişkenine (erkek/kadın) bağlı olarak sosyal, psikolojik, ekonomik ve ailevi baskıların derecelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların varlığının ortaya konulmasını hedeflemektedir. Çalışmaya farklı özel eğitim merkezlerinde öğrenim gören işitme engelli ve duyma güçlüğü çeken kadın ve erkek 49 öğrenci katılmış ve çalışma hedeflerine ulaşmak için bilimsel araştırma aracı olarak anket kullanılmıştır. Çalışmada karşılaştırmalı korelasyonel yaklaşım benimsenmiş ve aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdelik oran, bağıl ağırlık, Pearson korelasyon katsayısı, Alpha-Cronbach güvenilirlik katsayısı, yarıya bölme ile güvenirlik katsayısı hesaplama yöntemi ve t-testi dahil olmak üzere bir dizi istatistiksel yöntemden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları, işitme engelli ve duyma güçlüğü çeken bireylerden oluşan çalışma örneklemindeki öğrencilerin maruz kaldığı sosyal, psikolojik, ekonomik ve ailevi baskıların oldukça yüksek bir düzeydeki varlığına işaret etmektedir. Ayrıca, erkek öğrencilerin, diğer cinsiyetten olan öğrencilere kıyasla daha fazla baskı altında olduklarına dair anlamlı istatistiksel farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, psikolojik, sosyal, ekonomik ve ailevi baskılar ile işitme engelli ve duyma güçlüğü çeken öğrencilerin akademik başarıları arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışma neticesinde araştırmacı, işitme engelli ve duyma güçlüğü çeken bireylere gereken önemin verilmesini, her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanmasını ve karşılaştıkları sosyal, psikolojik, ekonomik ve ailevi tüm sorunların çözümü için mümkün olan her yolun sağlanmasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Baskılar, Sosyal Baskılar, Ekonomik Baskılar, Ailevi Baskılar, Akademik Başarı.

tibyanjournal