İdlib Şehri Qah Eğitim Kompleksi’ndeki İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenleri Arasında Psikolojik Dayanıklılık ve Bunun Psikolojik Tükenmişlikle İlişkisi

İdlib Şehri Qah Eğitim Kompleksi’ndeki İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenleri Arasında Psikolojik Dayanıklılık ve Bunun Psikolojik Tükenmişlikle İlişkisi

Dr. Sumaya Al Malati dr.somayah@outlook.com
İmran Dkhalleh dhlala999@gmail.com

Özet

Bu çalışma, İdlib şehri Qah Eğitim Kompleksi’ndeki öğretmenler arasında psikolojik dayanıklılık ve psikolojik tükenmişlik arasındaki ilişkinin doğasını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmacı, çalışmasında betimleyici-ilişkisel yaklaşımı benimsemiş ve araştırma örneklemini, 186 erkek ve kadın öğretmen oluşturmuştur. Veri toplamak için Connor ve Davidson Psikolojik Esneklik Ölçeği (2003) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği (1981) dahil olmak üzere bir dizi araç kullanılmıştır. Çalışma, 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

  • İdlib şehri Qah Eğitim Kompleksi’ndeki öğretmenler arasında psikolojik dayanıklılık ile psikolojik tükenmişlik arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır.
  • Örneklem üyeleri arasındaki psikolojik esneklik düzeyi yüksektir.
  • Örneklem üyeleri arasında psikolojik tükenmişlik düzeyi düşüktür.
  • Öğretmenlerin psikolojik esneklik ölçeğine ilişkin yanıt ortalamaları arasında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
  • Öğretmenlerin psikolojik tükenmişlik ölçeğine verdikleri yanıtların ortalamaları arasında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: psikolojik esneklik, tükenmişlik sendromu, Temel eğitimin ilk döngüsünün öğretmenleri.

tibyanjournal