Dijital Yetkinliklere Dayalı Bir Eğitim Programının Sosyal Bilimler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Kabiliyetlerinin Geliştirilmesinde Etkinliği

Dijital Yetkinliklere Dayalı Bir Eğitim Programının Sosyal Bilimler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Kabiliyetlerinin Geliştirilmesinde Etkinliği

Dr. Asaad Hammoud Abdullah asaad.h.abdullah@tu.edu.iq
Ahmed Baqir Abdulkareem omygod.ai@gmail.com

Özet

Araştırma, dijital yetkinliklere dayalı bir eğitim programının sosyal bilimler öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirilmesindeki etkinliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmacılar, eğitim programını oluşturmada tanımlayıcı yönteme, programın etkinliğini açıklamada ise deneysel yönteme başvurmuşlardır. Araştırma örneklemini, basit rastgele yöntemle seçilen 32 kişi oluşturmaktadır ve araştırmacılar, eleştirel düşünme becerilerini ölçen bir araç oluşturabilmek için mevcut kuramsal çerçeveleri esas almışlardır. Geçerlilik, güvenilirlik ve ayırt edicilik güç bakımlarından doğrulanmasının ardından ölçek beş ana alana dağıtılmış 40 maddeden oluşmuştur. Elde edilen veriler, Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi (SPSS) kullanılarak analiz edildikten sonra, araştırmacılar, aracın ön test ve son test ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık (0.05) bulunduğunu ve bu farklılıkların son test lehine olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durum eğitim programının etkinliğini göstermektedir. Araştırmacılar bu bulgulara dayanarak araştırma hedeflerine hizmet eden bir dizi öneride bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Eğitim programı, Dijital yetkinlik, Beceriler, Eleştirel düşünme.

tibyanjournal