Filistin’in Güney Vilayetlerindeki Lise Öğretmenlerinin Bakış Açısından Eleştirel Arkadaş Yöntemini Kullanan Eğitim Denetiminin Önündeki Engeller

Filistin’in Güney Vilayetlerindeki Lise Öğretmenlerinin Bakış Açısından Eleştirel Arkadaş Yöntemini Kullanan Eğitim Denetiminin Önündeki Engeller

Mahmud Abdel Majeed Assaf, Eğitim Yönetimi Yardımcı Doçent, Filistin massaf1000@hotmail.com
Haya Muhammed El-Derdasavi, Eğitim Ustası hayadardasawi220@gmail.com

Özet

Çalışma, lise öğretmenlerinden oluşan bir örneklem üzerinden Gazze vilayetlerindeki eğitim denetmenlerinin eleştirel arkadaş yöntemini kullanmada karşılaştıkları engellere yönelik değerlendirme derecesini belirlemeyi ve (cinsiyet, eğitim durumu, hizmet yılı) gibi değişkenlere bağlı olarak örneklemin söz konusu engelleri değerlendirme puanlarının ortalamaları arasında (α ≥ 0.05) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır.

Söz konusu amaca ulaşmak adına araştırmacılar, analitik niteleyici yaklaşımı benimsemiş ve 336  erkek ve kadın öğretmenden oluşan bir örneklem grubuna 32 maddeden oluşan bir anket uygulamışlardır. Sonuçlar, toplam örneklemin, eğitim denetmenlerinin eleştirel arkadaş yöntemini kullanmada karşılaştıkları engelleri değerlendirme derecesinin, göreli ağırlık (%68,33) ile yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırma neticeleri arasında (İdari Engeller) alanı ilk sırada yer alırken (Kişisel Engeller) alanı son sırada yer almaktadır. Engelleri değerlendirmede ortaya çıkan ortalama puanlar arasında hizmet yılı ve akademik yeterlilik değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmazken, cinsiyet değişkenine atfedilen farklılıklar kadın öğretmenler lehinedir. Çalışma, öğretmenler arasında arzulanan denetim yöntemi hakkında keşifsel bir çalışma yapılması ve bunun yaygınlaştırılması yolunda çalışmanın gerekliliğini önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Engeller, Eğitim Denetmenleri, Eleştirel Arkadaş Yöntemi, Okul, Filistin.

tibyanjournal