Kuzey Suriye’deki Fiziksel Engelliler Arasında Psikolojik, Sosyal ve Eğitimsel Sorunların Teşhisi

Kuzey Suriye’deki Fiziksel Engelliler Arasında Psikolojik, Sosyal ve Eğitimsel Sorunların Teşhisi

Dr. Abdul Hai Al-Mahmoud, Halep Üniversitesi’nde kurtarılmış bölgelerde öğretim görevlisi MAbdalhay1982@gmail.com
Ammar Essam Matar, Özel Eğitimde yüksek lisans araştırmacısı ammarmatar1997@gmail.com
Malik ‘ahmad eabd alhafiz, Özel Eğitimde yüksek lisans araştırmacısı Malek.alhafez88@gmail.com 

Özet

Çalışma, Kuzey Suriye’deki fiziksel engelliler arasında psikolojik, sosyal ve eğitimsel sorunları teşhis etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamış ve bu amaca ulaşmak adına araştırmacılar tarafından fiziksel engelliler arasındaki psikolojik, sosyal ve eğitimsel sorunları tespit etmeye yönelik bir ölçek hazırlanmıştır. Araştırmacılar çalışmada analitik niteleyici yaklaşımı benimsemişlerdir. Araştırma örneklemi fiziksel engelli 40 kişiden oluşmaktadır. Çalışma sonuçları şunları göstermiştir: 

– Kuzey Suriye’deki fiziksel engelliler arasında psikolojik, sosyal ve eğitimsel sorunlar orta düzeydedir. 

– Cinsiyet değişkenine göre Kuzey Suriye’deki fiziksel engellilerin psikolojik, sosyal ve eğitimsel sorunları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

– Sosyal statü değişkenine göre psikolojik, sosyal ve eğitimsel sorunların ortalama derecelerinde farklılıklar vardır ve farklılıklar bekarlara göre evlilerin lehinedir.

– Yaş grubu değişkenine göre psikolojik, sosyal ve eğitimsel sorunlar ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sorunlar, Sosyal Sorunlar, Eğitimsel Sorunlar, Fiziksel Engellilik, Kuzey Suriye.

tibyanjournal