İdlib İlindeki Kaynaştırma Okullarında Engelli Bireylerin Eğitiminde Çalışanların Zaruri Yeterlilikleri Geliştirmelerine Yönelik Mesleki Becerilere Dayalı Bir Eğitim Programının Etkinliği

İdlib İlindeki Kaynaştırma Okullarında Engelli Bireylerin Eğitiminde Çalışanların Zaruri Yeterlilikleri Geliştirmelerine Yönelik Mesleki Becerilere Dayalı Bir Eğitim Programının Etkinliği


Doç. Dr. Fevvaz el-Avvad

Eğitim Bilimleri ve Psikoloji Bölümünde Yardımcı Doçent – Suriye

Adnan Elhassun

Özel Eğitim Bölümünde Yüksek Lisans Araştırmacısı – Suriye

Tevfik Elşeyh Ahmed

Özel Eğitim Bölümünde Yüksek Lisans Araştırmacısı – Suriye


Özet

Araştırma, İdlib ilindeki kaynaştırma okullarında engelli bireylerin eğitiminde çalışanların zaruri yeterliliklerini geliştirmeye yönelik mesleki standartlara dayalı bir eğitim programının etkinliğini ortaya çıkarmayı amaçlamış ve deneysel yöntemi kullanmıştır. Araştırma örneklemi, deney örneklemi ve kontrol örneklemi şeklinde eşit olarak dağıtılan 26 erkek ve kadın öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma esnasında Bilal Odeh tarafından hazırlanan Özel Eğitim Öğretmeninin Sahip Olması Gereken Yeterlikler Ölçeği ve iki araştırmacı tarafından hazırlanmış olan bir eğitim programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Eğitim programının uygulanmasından önce deney grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. İkinci ölçekte ise deney grubu ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine farklılıklar bulunmaktadır. Deney grubu üyeleri arasında farklılıklar gözlemlenmiştir ve söz konusu farklılıklar eğitim programından sonra uygulanan ikinci ölçek lehinedir. Ayrıca ön ve son ölçümlerde kontrol grubu üyeleri arasında bir fark bulunmamaktadır. Son ölçümde cinsiyet ve akademik uzmanlık değişkenine bağlı olarak deney grubunun sıralamaları arasında bir farklılık yoktur.

tibyanjournal