Filistin’deki Siyasi Bölünmenin Sürmesine Katkıda Bulunan Psikolojik Faktörler

Filistin’deki Siyasi Bölünmenin Sürmesine Katkıda Bulunan Psikolojik Faktörler


Dr. Şaban El-Haddad

Politik Psikoloji Bölümünde Doktor – Filistin


Çalışma, El-Ezher, El-İslamiyye ve El-Aksa Üniversitelerinden öğretim görevlilerinin bakış açısıyla “Ötekini Kabul Etme, Karşılıklı Güven, Ötekine Hoşgörü Gösterme, Siyasi İrade ve Kendini Sevme” şeklinde temsil edilen ve ülkedeki siyasi bölünmenin her iki tarafında yer alan siyasi elitler arasındaki bölünmüşlük halinin sürmesine katkıda bulunan başlıca psikolojik faktörleri bir dizi değişken üzerinden belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma örneklemi, orijinal topluluğun %13.06’sını temsil eden (166) üyeyi içermektedir.

Çalışmanın ulaştığı başlıca sonuçlar şunlardır: 

Örneklem açısından bir bütün olarak çeşitli alanlarda önerilen paragrafların ortalama onaylanma derecesi (67.56) derecesinde kalmıştır ve bu, anketin varsayımsal ortalaması olan (120) derecesinin altındadır. Siyasi bölünmeyi pekiştiren unsurlar arasında hangi boyutların daha yoğun olduğu incelendiğinde boyutların bir bütün olarak göreli ağırlığı (%33.78) seviyesine ulaşmaktadır. Söz konusu boyutlar ağırlıklarına göre azalan sırayla düzenlendiğinde “Kendini Sevme, Politik İrade, Ötekine Hoşgörü Gösterme, Ötekini Kabul Etme ve Karşılıklı Güven” şeklinde bir tablo ile karşılaşılmıştır. Uzmanlık alanları (Sosyal Bilimler/Beşeri Bilimler), üniversite (El-Ezher, El-İslamiyye ve El-Aksa), ve siyasi bağlılık (Fetih, Hamas, İslami Cihat, Halk Cephesi, Demokratik Cephe ve Bağımsızlar) değişkenlerine göre Gazze’deki Filistin üniversitelerinin öğretim üyelerinin Filistin’deki siyasi bölünmenin sürmesine katkıda bulunan psikolojik faktörlere bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.Anahtar Kelimeler: Psikolojik Faktörler, Filistin’deki Siyasi Bölünme, Siyasi Bağlılık.

tibyanjournal